A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 11/8/2022, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có công văn chỉ đạo nâng cao hiệu quả tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu; đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân tăng lên tối thiểu 20% trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp vào 06 tháng cuối năm 2022.

 

Tại Hội nghị trực tuyến chiều ngày 30/9/2022 do Bộ Công an tổ chức đánh giá chỉ tiêu cấp Căn cước công dân và chuẩn bị các điều kiện thực hiện quy định của Luật Cư trú 2022 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 đánh giá tỷ lệ tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công hiện nay còn thấp, chiếm tỉ lệ 32% so với tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Chỉ tính riêng kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an tỉnh trong tháng 9 năm 2022 như sau:

+ Công tác đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công (số liệu tính từ ngày 20/8/2022 đến ngày 26/9/2022): Tiếp nhận 946 hồ sơ; trong đó: 150 hồ sơ đăng ký mới, 04 hồ sơ được tiếp nhận và 02 hồ sơ đang  xử lý. Tổng số hồ sơ bị trả lại là 29 hồ sơ; trong đó: không được tiếp nhận 15 hồ sơ, yêu cầu bổ sung giấy tờ 14 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã xử lý là 761 hồ sơ, trong đó đã xử lý xong 17 hồ sơ và đã trả kết quả 744 hồ sơ. 

+ Kết quả thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công (tính đến 26/9/2022): Tiếp nhận 07 hồ sơ (cấp mới 04, cấp đổi 02, cấp lại 01), đang xử lý 06, từ chối 01.

+ Kết quả thu nhận hồ sơ cấp Định danh điện tử trên địa bàn tỉnh (số liệu  tính từ đầu kỳ đến ngày 25/9/2022): Toàn tỉnh thu nhận 11.794 hồ sơ cấp Định danh điện tử.

+ Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công  dân là 962 trường hợp (số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 26/9/2022); cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân trên Cổng dịch vụ công (tính đến 26/9/2022): tiếp nhận 08 đề nghị; cấp 05 giấy xác nhận, từ chối 03.

+ Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu trên cổng dịch vụ công (Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng  ký mẫu con dấu): Chưa phát sinh hồ sơ nào.

+ Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy (số liệu tính từ ngày 16/8/2022 đến ngày 15/9/2022): Tiếp nhận, giải quyết 229 trường hợp (trực tiếp 189 trường hợp và trực tuyến 40 trường hợp) đăng ký, cấp biển số xe lần đầu.

+ Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông  đường bộ qua thiết bị ghi hình (số liệu tính từ ngày 16/8/2022 đến ngày 15/9/2022): Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho 551 trường hợp (trực tiếp 550 trường hợp và trực tuyến 01 trường hợp).

+ Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông (số liệu tính đến ngày 15/8/2022 đến 20/9/2022): Tiếp nhận 671 hồ sơ (trực tiếp 467 hồ sơ; trực tuyến 36 hồ sơ, tồn từ tháng trước 168), đã giải quyết 497 hồ sơ đúng hạn, đang giải quyết 173, dừng xử lý 01 hồ sơ và tiếp nhận 234 lượt khai báo tạm trú trên phần mềm khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

+ Phòng cháy chữa cháy (Số liệu tính từ ngày 21/8/2022 đến ngày 20/9/2022): Tiếp nhận 22 hồ sơ (trực tiếp 06 hồ sơ;  trực tuyến 16 hồ sơ) và đã giải quyết 25 hồ sơ đúng hạn, đang giải quyết 01 hồ sơ.

Ảnh. Đoàn kiểm tra Bộ Công an tiến hành kiểm tra, khảo sát chất lượng dịch vụ công của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Để nâng cao hiệu quả tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện một số nội dung sau:

Một là, xây dựng nội dung tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công, trong đó nêu bật được các lợi ích người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng. Tiến hành phổ biến, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... của đơn vị để giới thiệu đến người dân, doanh nghiệp, nhất là giới trẻ về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công.

Hai là, nâng cao trình độ của cán bộ chiến sỹ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt các phần mềm qua dịch vụ công trực tuyến. Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ chiến sỹ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Ba là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu lực lượng Công an nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP gắn với việc chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân và chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ thủ công sang ứng dụng công nghệ; đồng thời tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP để động viên cán bộ chiến sỹ. Chỉ đạo, quán triệt yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sỹ gương mẫu thực hiện việc chuyển đổi từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân, đăng ký tài khoản Định danh điện tử, tài khoản dịch vụ công; sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an cũng như giới thiệu, hướng dẫn bạn bè, người thân cùng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hạn chế thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Ảnh. Lực lượng chức năng tích cực thu nhận Căn cước công dân tại nhà cho công dân

Bốn là, xây dựng các mô hình điểm về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phối hợp với các đơn vị chức năng bố trí hệ thống máy tính có kết nối Internet, máy scan tại các nhà văn hóa, các điểm tiếp nhận và cử cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt đối với người dân không có điều kiện tiếp cận với máy tính, điện thoại có kết quả Internet.

Năm là, xây dựng chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công theo chức năng của các đơn vị, trong đó tuyệt đối không được để tình trạng không tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ đủ điều kiện; để quá hạn giải quyết hồ sơ. Gắn trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ phụ trách đối với việc để quá hạn giải quyết hồ sơ. Bên cạnh đó, có hình thức khen thưởng đối với các đơn triển khai dịch vụ công trực tuyến có số lượng hồ sơ phát sinh cao.

Sáu là, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh trong suốt quá trình triển khai các dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân hiểu, thấy rõ lợi ích, tích cực tham gia; phát triển các đơn vị, cơ sở có cách làm hay để tuyên truyền kinh nghiệm cho các đơn vị, cơ sở khác học tập; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và khảo sát thực tế để kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi nhũng nhiều gây ảnh hưởng xấu dẫn đến người dân không hưởng ứng thực hiện dịch vụ công trực tuyến; kịp thời nắm bắt các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc đề xuất cấp trên tái cấu trúc quy trình, chỉnh sửa giao diện, thành phần hồ sơ... để người dân thuận tiện nhất khi tiếp cận và thực hiện./.

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Tin liên quan