A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp về công tác quản lý, cấp phép đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Thực hiện Quy chế số 3066/QCPH-C06-C07, ngày 23/5/2022 của Bộ Công an về phối hợp trong công tác quản lý, cấp phép đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND, ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác quản lý, cấp phép đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Công an tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý, sử dụng VLNCN, TCTN bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: đăng tải bài viết tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và các trang Facebook của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; lồng ghép tuyên truyền qua các đợt kiểm tra, đợt hậu kiểm… Bên cạnh đó, quán triệt cán bộ chiến sĩ thường xuyên tương tác, chia sẻ nội dung và thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh thông tin, giao tiếp, điều lệnh khi tham gia tuyên truyền trên không gian mạng. Nhờ đó mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao nhận thức về quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng VLNCN, TCTN, chủ động phòng ngừa được những tai nạn xảy ra trong quá trình thực hiện.

Ảnh: Thủ tục quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên cổng dịch vụ công Bộ Công an

Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an tinh trật tự cho cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VLNCN, TCTN và cấp giấy phép tiếp nhận vận chuyển VLNCN, TCTN tiến hành đảm bảo đúng thời gian, quy trình công tác.

Trước khi cấp giấy phép đăng ký tiếp nhận VLNCN, TCTN  cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho  Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị Sở Công thương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra hiện trường, kho chứa VLNCN, TCTN; thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định và thẩm quyền. Trường hợp không có kho thì yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải có hợp đồng thuê kho bằng văn bản với tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển VLNCN, TCTN. Qua đó, đảm bảo các cơ sở đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy đối với kho bảo quản, người điều khiển phương tiện, thủ kho, người áp tải, nhân viên xếp dỡ, VLNCN, TCTN. Định kỳ tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn phòng, chống, cháy nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật; hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng VLNCN thường xuyên rà soát, kiểm tra các điều kiện về an ninh, an toàn phòng, chống cháy, nổ trong hoạt động VLNCN. Qua đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính và không làm ảnh hưởng quá trình hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng vật liệu VLNCN, TCTN. Thường xuyên giám sát việc nổ thử nghiệm và hiện trường sử dụng VLNCN tại các hạng mục, đảm bảo các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát khi nổ mìn, giảm thiểu tác động đến mội trường và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống điện quốc gia. Sử dụng VLNCN đúng khối lượng được cấp và được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho phép tiếp nhận; quy định giờ nổ mìn và tính khoảng cách an toàn về chất động sóng không khí, bán kính vùng nguy hiểm do đá văng kho nổ đối với người, thiết bị, công trình. Tổ chức huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với người vận chuyển, người áp tải phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN. Thường xuyên cập nhật, chia sẻ dữ liệu về cấp giấy phép vận chuyển VLNCN, TCTN. Tính từ tháng 5 năm 2022 đến nay, đã cấp 174 giấy phép đăng ký tiếp nhận vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (gồm 725.760,4 kg thuốc nổ, 353.233 kíp nổ, 457.990 dây nổ chậm) theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn về người và tài sản, được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao.

 

Ảnh: Hiện trường giám sát việc nổ thử nghiệm và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các hạng mục

Công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được thực hiện theo đúng các quy định về quản lý, sử dụng VLNCN, TCTN; tiến hành thẩm định, thẩm tra việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định và thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị Sở Công thương, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở, doanh nghiệp được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN, TCTN. Đồng thời thông báo việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho Công an các huyện, thành phố biết theo quy định. Tính từ tháng 5 năm 2022 đến nay, đã cấp 18 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VLNCN, TCTN.

Công tác phối hợp kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN, TCTN được tiến hành thường xuyên, liên tục, trong năm 2022 Công an tỉnh đã kiểm tra 33/33 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh có sử dụng VLNCN, TCTN theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023. Các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt quy định quản lý, sử dụng VLNCN, TCTN và không để xảy ra tình trạng sai phạm.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý, cấp phép đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN, TCTN tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm về VLNCN, TCTN góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực VLNCN, TCTN. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ thẩm duyệt và hồ sơ đề nghị vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN, TCTN đảm bảo nhanh gọn và được các cơ sở, doanh nghiệp đánh giá cao.

 


Tác giả: Kiều Trinh
Tin liên quan