A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 05/5/2022, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1198/CAT-PV01 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, theo đó, bên cạnh việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 292/KH-CAT-PV01 ngày 08/2/2022 về thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 293/KH-CAT-PV01 ngày 08/02/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an tỉnh năm 2022, thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các phòng liên quan, Công an các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

– Về mục tiêu, quan điểm:

Năm 2022 phải tạo ra được bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế số, xã hội số, hướng tới phát triển bền vững, nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong tổ chức thực hiện Đề án số 06 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022.

Thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển và việc đầu tư này phải tập trung, không dàn trải, làm việc nào dứt điểm việc đó. Phương châm là “đã nói là làm”, thực chất, không hình thức, lấy sản phẩm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của lực lượng Công an các cấp.

– Về nhiệm vụ trọng tâm:

+ Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Trưởng các phòng liên quan, Công an các huyện, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cụ thể: Tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đầu tư nguồn lực về tài chính, con người; lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, người dân, cầu thị để đẩy mạnh cải cách hành chính. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình.

Yêu cầu các phòng liên quan, Công an các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện nhất quán.

+ Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế về cải cách hành chính. Chủ động xử lý, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, cản trở; nếu vượt quá thẩm quyền thì mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định; huy động nguồn lực để cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của người đứng đầu các đơn vị về cải cách hành chính dựa trên điều kiện thực tế của từng đơn vị.

+ Rà soát quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng liên quan, Công an các huyện, thành phố và trong nội bộ các cấp Công an, loại bỏ những quy định không cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thuận lợi cho nội bộ trong phối hợp giải quyết công việc.

+ Tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với các ngành hải quan, thuế, ngân hàng, bảo đảm cắt giảm thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí.

+ Nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tinh thần, trách nhiệm và văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính và đội ngũ cán bộ được cử sang làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp. Tập trung số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, hướng tới người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần.

+ Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022.

+ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Khóa XII, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vừa nâng cao năng lực, hiệu quả, điều hành, thực hiện công vụ. Xác định rõ chức năng, quyền hạn của các cấp Công an để tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, kiên quyết loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết; phân định rõ một việc chỉ giao một cơ quan, đơn vị, cá nhân làm, chịu trách nhiệm theo hướng cơ quan, đơn vị, cá nhân nào làm tốt, có điều kiện thực hiện thì phân công cho đơn vị, cá nhân đó thực hiện; phải căn cứ vào vị trí, việc làm để mô tả công việc cần thực hiện, làm căn cứ đánh giá hiệu quả thực hiện công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Công an nhân dân…

+ Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Công an tỉnh.

+ Huy động mọi nguồn lực để phục vụ cho công tác cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực trên tinh thần “của dân, do dân, vì dân”, mọi chính sách phải hướng tới người dân, doanh nghiệp và có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, xây dựng thẳng thắn, chân thành; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; khuyến khích tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời và có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, xây dựng vào công tác cải cách hành chính.

+ Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong việc giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo tiến độ và chất lượng; nhanh chóng, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, nghiên cứu, khảo sát các kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng.

Hoàng Phúc

 


Tin liên quan