A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA ngày 01-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an nhân dân

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA ngày 01-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 15-7-2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 13-Ctr/ĐUCA về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUCA ngày 01-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an nhân dân.

Theo đó, Chương trình hành động số 13-Ctr/ĐUCA đã quán triệt các quan điểm, mục tiêu trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Công an tỉnh, đó là quá trình lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động phải quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách hành chính, về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; gắn cải cách hành chính với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chính xác, rõ ràng cho hoạt động hành chính nhà nước, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, các nội dung lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các đơn vị trong Công an tỉnh.

Chương trình hành động số 13-Ctr/ĐUCA cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Quán triệt, thống nhất nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, đảng viên; lãnh đạo thực hiện công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ; lãnh đạo công tác hoàn thiện tổ chức bộ máy trong Công an nhân dân theo hướng ‘‘Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh

Đáng chú ý, Chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh đã yêu cầu thống nhất nhận thức cải cách hành chính trong Công an tỉnh là trách nhiệm của Công an các đơn vị, của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; trong đó, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải thực sự nêu gương, đi đầu, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, các cấp ủy đảng phải coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên; phải quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Trên cơ sở Chương trình hành động số 13-Ctr/ĐUCA, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng ủy Công an các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Chương trình hành động này, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Công an tỉnh. Giao Đảng ủy Phòng Tham mưu tham mưu việc sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Đảng ủy Công an tỉnh kết quả thực hiện Chương trình hành động; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động này.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan