A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bãi bỏ danh mục các quyết định hành chính là bí mật Nhà nước trong lĩnh vực Quốc phòng, an ninh

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2022/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ Nghị định 49/2012/NĐ-CP quy định danh mục quyết định, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

Theo cơ quan soạn thảo, Nghị định 49/2012/NĐ-CP không còn phù hợp với Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 và Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14.

Khoản 1 Điều 28 Luật Tố tụng hành chính 2010 quy định: “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định”.

Tuy nhiên, theo điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2015, khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau: Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Luật Tố tụng hành chính 2015 không còn quy định việc quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định mà theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 (thay thế Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10) quy định, phạm vi bí mật Nhà nước gồm 15 lĩnh vực và Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành danh mục bí mật Nhà nước.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định ban hành danh mục bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao).

Do đó, việc Chính phủ ban hành danh mục bí mật Nhà nước tại Nghị định số 49/2012/NĐ-CP là không còn phù hợp với thẩm quyền quy định tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (giao Thủ tướng Chính phủ).

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng quy định về hiệu lực của văn bản theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc ban hành Nghị định của Chính phủ bãi bỏ Nghị định 49/2012/NĐ-CP là cần thiết.

Nghị định 100/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 7-12.


Tác giả: Hòa Bình
Nguồn:Báo An ninh Thủ đô Copy link