A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND

Ngày 09/6/2022, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BCA quy định về tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND. Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, các tiêu chí cải cách hành chính và nội dung, trình tự thực hiện xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND.

Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân (CAND) là công cụ hữu hiệu giúp Bộ Công an đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương. Việc xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND thể hiện sự chủ động của Bộ Công an trong quán triệt chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác cải cách hành chính.

Nội dung Thông tư gồm 04 chương 25 điều; quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND, bao gồm: nguyên tắc quy định tiêu chí cải cách hành chính; tiêu chí cải cách hành chính cụ thể của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thang điểm, mức điểm, kỳ đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính; phương pháp, hồ sơ xác định chỉ số cải cách hành chính; thẩm định, xếp loại, phê duyệt, công bố, báo cáo và sử dụng kết quả chỉ số cải cách hành chính trong CAND.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an xã, phường, thị trấn, đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương); cán bộ, chiến sĩ CAND và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cùng với đó, dự thảo Thông tư quy định về 07 tiêu chí về cải cách hành chính của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; 09 tiêu chí về cải cách hành chính của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; 09 tiêu chí về cải cách hành chính của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính tối đa là 100 điểm. Trong đó, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức: tự đánh giá tối đa 100 điểm. Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức: tự đánh giá tối đa 80 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội học, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công: tối đa 20 điểm.

Đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tự đánh giá tối đa 80 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội học, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công: tối đa 13 điểm; đánh giá qua việc lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở địa phương: tối đa 07 điểm. Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về chế độ điểm thưởng, điểm phạt.

Về nội dung xếp loại, công bố và sử dụng kết quả chỉ số cải cách hành chính, dự thảo Thông tư quy định theo hướng căn cứ kết quả thẩm định chỉ số cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp dự thảo và trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định phê duyệt chỉ số cải cách hành chính trong CAND với các mức xếp loại như sau:

- Tổng số điểm đạt được từ 95 điểm trở lên, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 95% trở lên: xếp loại Xuất sắc;

- Tổng số điểm đạt được từ 80 điểm đến dưới 95 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 80% đến dưới 95%: xếp loại Tốt;

- Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 70% đến dưới 80%: xếp loại Khá;

- Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 50% đến dưới 70%: xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ (loại trung bình);

- Tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính dưới 50%: xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ (loại yếu).

Ngoài ra, việc sử dụng kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND làm tiêu chí trong đánh giá, bình xét và tính điểm phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc hằng năm.

 

 


Tác giả: Hoàng Phúc