A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân với 05 chương 26 điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình trong quản lý và tổ chức công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân.

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, học viện, trường Công an nhân dân (sau đây viết gọn là Công an đơn vị, địa phương); cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân.

Theo đó, chủ thể công tác nghiên cứu chiến lược được xác định là:

- Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an là đơn vị chủ trì, tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất chỉ đạo, quản lý công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân; có chức năng quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ công tác nghiên cứu chiến lược trong Công an nhân dân.

- Viện Chiến lược Công an thuộc Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an là đơn vị nghiên cứu chiến lược chuyên trách của Bộ Công an;

- Viện, phòng, ban, trung tâm có chức năng nghiên cứu, tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định là đơn vị nghiên cứu chiến lược chuyên ngành;

- Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược kiêm nhiệm về vấn đề, lĩnh vực, địa bàn cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Bộ Công an

Tại Điều 5 của dự thảo Thông tư cũng xác định các lĩnh vực trọng tâm trong nghiên cứu chiến lược trên từng lĩnh vực như: An ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần, khoa học, công nghệ, kỹ thuật Công an nhân dân.

Dự thảo Thông tư còn quy định cụ thể về căn cứ thực hiện; công tác chỉ đạo, quản lý, chủ trì; công tác đề xuất, tổ chức thực hiện, đánh giá, phê duyệt chương trình nghiên cứu chiến lược, kinh phí thực hiện cũng như các nội dung khác về báo cáo nghiên cứu chiến lược.

Ngoài ra, tại Chương IV của dự thảo Thông tư đã quy định về các điều kiện bảo đảm cho công tác nghiên cứu chiến lược như về cơ chế lãnh đạo chỉ huy, cơ chế thông tin, hợp tác, tiêu chuẩn, chế độ, việc bố trí và cơ chế huy động đối với cán bộ nghiên cứu chiến lược… Trong đó, tiêu chuẩn đối với cán bộ nghiên cứu chiến lược thực hiện theo quy định đối với nghiên cứu viên tại Thông tư số 78/2021/TT-BCA ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh của sĩ quan, hạ sĩ quan trong Công an nhân dân. Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị xác định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ nghiên cứu chiến lược chuyên trách, cán bộ nghiên cứu chiến lược kiêm nhiệm thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, bảo đảm phát huy chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân.

Dự thảo được lấy ý kiến từ ngày 02/02/2023  đến hết ngày 02/04/2023. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.


Tác giả: Hoàng Phúc