A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an huyện Ngọc Hồi tổng kết 05 năm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Ngọc Hồi là huyện miền núi, biên giới tiếp giáp với hai nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Huyện có 07 xã, 01 thị trấn trong đó có 5 xã biên giới với 19 dân tộc cùng chung sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 70% với thành phần chủ yếu là người Giẻ, Triêng, Xê Đăng và một số dân tộc khác từ các tỉnh phía bắc di cư vào như Mường, Tày, Thái. Đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân ngày được nâng cao, tuy vậy vẫn còn một bộ phận nhỏ nhân dân còn nhận thức hạn chế, hủ tục lạc hậu dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật chưa cao. Vì vậy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh tại các tại trường học

Kể từ khi luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành, trong 05 năm qua Công an huyện Ngọc Hồi đã nỗ lực tiến hành công tác tuyên truyền, PBGDPL đến nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Các hình thức tuyên truyền, PBGDPL đến nhân dân cũng hết sức đa dạng như:

Tuyên truyền lưu động bằng hệ thống loa phát thanh tuyên truyền lưu động được tổng cộng 30 cuộc cho hơn 6.000 nhân dân. Thông qua Họp tổ dân cư ở địa bàn thị trấn được tổng cộng 60 cuộc với 4.200 lượt người tham gia. Thông qua phong trào phát động toàn dân tham gia bảo vệ An ninh tổ quốc tại các xã, thị trấn lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân được tổng cộng 153 cuộc thu hút 39.550 lượt người tham gia. Tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, các trường học, các xã, thị trấn trong giờ ngoại khóa trên địa bàn huyện được tổng cộng 225 cuộc với 16.946 lượt người. Tổ chức ký cam kết không vi phạm luật giao thông cho 109 lái xe khách và lái xe tải đường dài trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Ký cam kết không mua, bán sử dụng trái phép pháo nổ theo nội dung của Nghị định 36/NĐ – CP của Chính phủ cho 5.330 hộ dân trên địa bàn huyện.

Nội dung tuyên truyền: Hiến pháp năm 2013 và những văn bản pháp luật có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Việc làm, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Doanh nghiệp, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản pháp luật về thuế, pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS… và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công an huyện đã tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội.

Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Người dân mạnh dạn tham gia vào việc giám sát quản lý nhà nước ở địa phương, dũng cảm đấu tranh bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức có tiến bộ trong điều hành quản lý, lấy pháp luật làm cơ sở, chuẩn mực trong việc điều hành, giải quyết công việc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL cùng với hướng dẫn đầy đủ cho nhân nên đã giảm nhiều việc khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như hình sự, dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng yêu cầu đã đề ra; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tầng lớp nhân dân chưa nghiêm. Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL còn chưa được thường xuyên, liên tục. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật hầu hết đều kiêm nhiệm kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế và chưa đồng đều.

Chính vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo về chất lượng và số lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân trên địa bàn huyện trong đó chú ý đến các văn bản pháp luật mới được Quốc Hội ban hành có liên quan đến công tác Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đổi mới, đa dạng nhiều nhiều hình thức tuyên truyền PBGDPL đến các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Xuân Phú