A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 11/7/2022, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác PBGDPL, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này.  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động PBGDPL, với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác PBGDPL, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; xác lập trách nhiệm và cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực của các cơ quan, tổ chức và xã hội cho công tác PBGDPL.

Qua 10 năm thực hiện, do hoàn cảnh quốc tế và điều kiện kinh tế, xã hội nước ta đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi cần thiết phải tổng kết thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được sau 10 năm thi hành Luật, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung tổng kết bao gồm các hoạt động:

Xây dựng, đăng tải các tin, bài, phóng sự về kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác này trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và chuyên mục “An ninh Kon Tum” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; hệ thống loa truyền thanh cơ sở; mạng xã hội (Zalo, Facebook..)…

Tổ chức sưu tầm, cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, phóng sự, băng, đĩa, video clip, tư liệu, hình ảnh… phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiến hành xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kết quả tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất… mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết: từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2022.

 

 


Tác giả: Hoàng Công