A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Ngày 14/02/2022, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 3175/KH-CAT ngày 18/12/2020 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng địa phương đổi mới hình thức, biện pháp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân, nội dung tập trung vào các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến hoặc ban hành trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến công tác Công an. Triển khai các hoạt động phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an cấp xã, báo cáo viên pháp luật, hội viên Chi hội luật gia Công an tỉnh, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác pháp chế và cải cách hành chính.

Tổ chức tổng kết 10 năm triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09/11) và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an tỉnh với hình thức và nội dung phù hợp, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm trong hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

Triển khai thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm: Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân” năm 2022 trong Công an tỉnh; Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” năm 2022.

Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo…

Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và các văn bản liên quan khác. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác hòa giải tại cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Hoàng Công