A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kết quả thi hành Luật Căn cước công dân nâm 2015

Sau khi Luật Căn cước công dân được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân. Bộ Công an đã tham mưu giúp Chính phủ và cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Luật Căn cước công dân, qua đó, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về căn cước công dân, phục vụ yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đồng thời, Bộ Công an cũng thường xuyên tiến hành rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự có liên quan đến các quy định về căn cước công dân để tham mưu đề xuất bãi bỏ hoặc sửa đổi theo thẩm quyền những quy định trái với Luật Căn cước công dân. Bộ Công an đã ban hành các quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó cụ thể hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính để người dân và cán bộ thuận tiện trong thực hiện giao dịch.

Qua công tác cấp Căn cước công dân đã phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu nghiệp vụ của ngành, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện đã cấp hơn 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử (01/3/2021 đến 30/6/2021); trong đó, cấp mới 46.834.593 trường hợp, cấp đổi 4.627.395 trường hợp, cấp lại 5.244.402 trường hợp.

Việc khai thác thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã phục vụ hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của công dân cũng như các cơ quan, tổ chức trong thực hiện các giao dịch. Trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã xây dựng và đưa vào thực tế triển khai hiệu quả yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng công an phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phục vụ các giải pháp ứng dụng, hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 (đã triển khai phần mềm quản lý di biến động công dân ra, vào vùng dịch; phần mềm quản lý công dân nhiễm, nghi nhiễm Covid- 19, phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng của công dân và phần mềm hỗ trợ công dân thuộc diện trợ cấp theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ).

Ngoài ra, Công an các địa phương đã tổ chức lực lượng thu nhận hồ sơ căn cước công dân ít nhất 18h/ngày; phát động, tổ chức tra cứu tàng thư căn cước công dân phục vụ công tác cấp căn cước công dân ít nhất 12h/ngày/người; tổ chức cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho các trường hợp là cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, các đồng chí đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, chức sắc tôn giáo uy tín, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, Già làng, Trưởng bản… đã tạo được dư luận mạnh mẽ, đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Qua 06 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân đã cho thấy sự triển khai nghiêm túc, hiệu quả của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Công an các cấp. Bộ Công an đã giúp Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai, thực hiện Luật Căn cước công dân đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tiến hành rộng rãi, hiệu quả, qua đó đã nâng cao nhận thức pháp luật về căn cước công dân của các cơ quan, tổ chức và của người dân. Các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, bãi bỏ nhiều văn bản pháp luật lạm dụng quy định làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thông qua triển khai tập huấn Luật Căn cước công dân, Công an các cấp đã có chuyển biến tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm và phương pháp tổ chức thực hiện, nhất là về ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác cấp, quản lý căn cước công dân. Trong tổ chức thực hiện đã áp dụng đúng các quy trình công tác, giải quyết hồ sơ đúng đối tượng, điều kiện, thủ tục. Tất cả các cơ quan cấp Căn cước công dân đều công khai hóa thủ tục, điều kiện, thời gian giải quyết, lệ phí cấp căn cước công dân.

Qua 06 năm triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân đã xuất hiện nhiều tấm gương, nhiều đơn vị có tinh thần phục vụ tốt, được nhân dân khen ngợi; nhiều cách làm mới, sáng tạo như: rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp Căn cước công dân, các tổ cấp căn cước cong dân lưu động xuống tận các thôn bản, nhà dân để thu nhận hồ sơ Căn cước công dân…Nhiều địa phương đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, yêu cầu cải cách hành chính trong công tác cấp, quản lý Căn cước công dân; có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, gắn việc thực hiện các quy định về căn cước công dân với các lĩnh vực có liên quan như: cư trú, hộ tịch, dân số, thống kê…

Như vậy, có thể thấy, việc triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân đã đảm bảo được yêu cầu quản lý nhà nước về căn cước công dân trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở các cấp, hỗ trợ đắc lực trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Hoàng Phúc