A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nội dung mới của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 30/11/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

 

 
  

 

 

 

QCVN 06:2022/BXD có bố cục gồm 07 phần (1. Quy định chung; 2. Phân loại kỹ thuật về cháy; 3. Đảm bảo an toàn cho người; 4. Ngăn chặn cháy lan; 5. Cấp nước chữa cháy; 6. Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 7. Tổ chức thực hiện) và 09 phụ lục (Phụ lục A Quy định bổ sung đối với một số nhóm nhà cụ thể; Phụ lục B Quy định phân loại vật liệu xây dựng theo đặc tính kỹ thuật về cháy và yêu cầu về an toàn cháy đối với vật liệu; Phụ lục C Quy định hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà, công trình và các gian phòng có công năng sản xuất và kho; Phụ lục D Quy định bảo vệ chống khói; Phụ lục E Quy định khoảng cách phòng cháy chống cháy; Phụ lục F Quy định giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện; Phụ lục G Quy định khoảng cách đến các lối ra thoát nạn và chiều rộng lối ra thoát nạn; Phụ lục H Quy định bậc chịu lửa và các yêu cầu bảo đảm an toàn cháy cho nhà, công trình, khoang cháy; Phụ lục I Các hình minh hoạ).

 

Một số nội dung chính trong QCVN 06:2022/BXD được sửa đổi, bổ sung so với QCVN 06:2021/BXD gồm: Bổ sung phạm vi điều chỉnh bao gồm khoang cháy nằm trong nhà; xác định bậc chịu lửa của nhà, khoang cháy; giảm yêu cầu về bậc chịu lửa đối với nhà, đặc biệt là nhà sản xuất, giới hạn chịu lửa của tường ngoài; thay đổi nội dung trong phụ lục F – Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện; thay đổi nội dung Chương 5 Cấp nước chữa cháy; thay đổi một số nội dung về lối thoát nạn, đường thoát nạn, cầu thang thoát nạn. Bổ sung quy định cho phép sử dụng cầu thang bộ loại 2 để thoát nạn tại các nhà nghỉ dưỡng quy mô nhỏ; điều chỉnh các yêu cầu về lối thoát nạn, bảo vệ chống khói, quy định về vật liệu hoàn thiện cho đối tượng karaoke, vũ trường, nhà hát…

Thông tư số 06/2022/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 16/01/2023 và thay thế QCVN 06:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.

 


Tác giả: Như Ý