A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là một trong những luật quan trọng liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Luật này đã được Quốc hội ban hành vào năm 2017 và có hiệu lực từ năm 2018. Tuy nhiên, qua 5 năm thực hiện, Luật này đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Vũ khí, vật liệu nổ được các cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh minh họa:kiemsat.vn)

Thời gian vừa qua, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản để đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế như: Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, trong đó đã đề ra giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, trong đó đã đề ra nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; Nghị quyết số 68/NQ-CP Ngày 12/05/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 2020-2025, trong đó giao nhiệm vụ các bộ, ngành hàng năm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để kịp thời cắt giảm, đơn giản hoá ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu số quốc gia tạo nền tảng cho triển khai Chính phủ số, bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu chất lượng thông suốt giữa các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật để hỗ trợ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đã xác định nhiệm vụ nâng cao việc ứng dụng cơ sở dữ liệu vào các hoạt động quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong khi đó, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đang quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến hồ sơ pháp lý, các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giấy tờ tuỳ thân của người đến liên hệ làm thủ tục… Do đó, để thực hiện cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thì cần thiết phải cắt giảm các giấy tờ trên trong hồ sơ thủ tục hành chính.

Một trong những mục tiêu quan trọng của của dự án Luật là nhằm cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung đã được xây dựng trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật hiện hành; tham khảo kinh nghiệm quốc tế; lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.

Việc xây dựng, ban hànhh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 sẽ là một bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan