A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về mẫu thể căn cước công dân

Ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BCA sửa đổi một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân.

The-cccd-3860-1540539785.jpg

Mặt sau mẫu thẻ cũ và mẫu thẻ mới

Ngày 16/11/2015, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BCA quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu, nội dung thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc sản xuất, quản lý mẫu thẻ Căn cước công dân. Mẫu thẻ Căn cước công dân quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Do việc thay đổi tên cơ quan quản lý cấp thẻ căn cước công dân do Bộ Công an thực hiện đề án tinh giản bộ máy, xoá bỏ 6 Tổng Cục, sáp nhập nhiều đơn vị cấp cục. Vì vậy, để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy mới của Bộ Công an, ngày 10/10/2018, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 33/2018/TT-BCA về sửa đổi một số điều Thông tư 61/2015 về mẫu thẻ Căn cước công dân. Theo đó, từ ngày 10/10/2018, tại mặt sau mẫu thẻ căn cước công dân quy định: Thay cụm từ “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ” bằng cụm từ “CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI”; thay cụm từ “Cục Cảnh sát đăng kí, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an”; thay cụm từ “Tổng cục Cảnh sát” bằng cụm từ “Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”; thay cụm từ “Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật” bằng cụm từ “Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an”.

Mặt trước của thẻ căn cước được giữ nguyên theo Thông tư 61/2015/TT-BCA.

Duy Hòa