A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 03/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2022/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có một số điểm lưu ý sau:

 

Một là, người nộp phí (Điều 2) là cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước công dân có đề nghị khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật.

Hai là, tổ chức có thẩm quyền thu phí (Điều 3), quy định: Tổ chức thu phí gồm: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh; Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

Ba là, mức thu phí (Điều 4) xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin quy định cụ thể như sau:

TT

Nội dung công việc thu phí

Mức thu

Từ 17/9/2022 đến 31/12/2023 (đồng/trường thông tin)

Mức thu

Từ 01/01/2024 trở đi (đồng/trường thông tin)

1

Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy

500

1.000

2

Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác

500

1.000

3

Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công

500

1.000

4

Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm

500

1.000

5

Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp

500

1.000

Trong đó, tổ chức thu phí được trích lại 30% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 70% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành (Điều 6).

 

 


Tác giả: Nguyễn Tâm
Tin liên quan