A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dungcủa Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1236/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dungcủa Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu của Đề án. Tiếp tục phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết; giáo dục, bồi dưỡng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Kế hoạch xác định các nội dung trọng tâm: Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.

Tiếp tục tăng cường phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.

Tăng cường xây dựng, thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, ấn phẩm, tin, bài… về phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và các quy định liên quan về phòng, chống tra tấn; các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở, mạng internet, mạng xã hội (Zalo, Facebook…) đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Lồng ghép giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 năm 2022).

Phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở

UBND tỉnh Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang toàn ngành. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức phổ biến cho người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam và Nhân dân thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử…

Khánh Vi