A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022

Ngày 06/5/2022, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định mục đích, yêu cầu và những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” như:

– Tăng cường phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.

– Tăng cường xây dựng, thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài… về phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn và các quy định liên quan về phòng, chống tra tấn; các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, chuyên mục “An ninh Kon Tum” phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở, mạng internet, mạng xã hội (Zalo, Facebook…) đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

– Lồng ghép giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11/2022).

– Phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hoạt động trợ giúp pháp lý.

Đồng thời, Kế hoạch của Công an tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, thời gian tiến hành, chế độ thông tin báo cáo cũng như các điều kiện đảm bảo khác. Qua đó, góp phần tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn.

Hoàng Công

 


Tin liên quan