A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về công tác luân chuyển nhà giáo của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân

Vừa qua, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về công tác luân chuyển nhà giáo của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân (CAND) gồm 04 Chương 18 Điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Thông tư này quy định về công tác luân chuyển nhà giáo của các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân hoặc viết tắt là cơ sở giáo dục), bao gồm: phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, nhiệm vụ, địa bàn, thời hạn, các trường hợp được miễn, hoãn, kết thúc trước thời hạn, gia hạn thời gian luân chuyển, chế độ chính sách, quy trình, khen thưởng, xử lý vi phạm của nhà giáo luân chuyển, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến công tác luân chuyển nhà giáo.

Dự thảo Thông tư quy định được áp dụng với các đối tượng là: Cán bộ trong biên chế ở các khoa nghiệp vụ, cán bộ được phân công giảng dạy lĩnh vực, học phần/môn học về pháp luật của khoa luật hoặc khoa Chính trị, pháp luật và quan hệ quốc tế thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân đã được bổ nhiệm hoặc chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy (sau đây gọi chung là nhà giáo); Các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân; Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận, bố trí, quản lý, sử dụng nhà giáo luân chuyển; tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức luân chuyển nhà giáo. 

Nhiệm vụ của nhà giáo luân chuyển bao gồm:

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo vị trí, việc làm được Công an đơn vị, địa phương phân công công tác như cán bộ thuộc biên chế của đơn vị.

- Thực hiện nội dung theo kế hoạch luân chuyển đã được phê duyệt.

- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, xây dựng, tham gia hoặc trực tiếp biên soạn tối thiểu một trong số các tài liệu dạy học, viết bài báo khoa học.

- Khi có yêu cầu của  Công an đơn vị, địa phương, nhà giáo được trực tiếp hoặc tham gia viết báo cáo tin, báo cáo nghiệp vụ, báo cáo tổng kết vụ án, chuyên án, báo cáo tổng kết chuyên đề nghiệp vụ, nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ khoa học liên quan đến lĩnh vực, chuyên môn giảng dạy và công tác chuyên môn được phân công thực hiện.

- Khi có yêu cầu của cơ sở giáo dục và được Công an đơn vị, địa phương nơi nhà giáo luân chuyển đến phê duyệt, nhà giáo được tham gia hoạt động giảng dạy, tham gia xây dựng chương trình giáo dục, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và các hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục nhưng không quá 120 giờ hành chính (tương đương 15 ngày làm việc) trong một năm…

Về địa bàn luân chuyển, dự thảo Thông tư quy định địa bàn luân chuyển nhà giáo gồm: các phòng nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an địa phương từ cấp xã/phường/thị trấn đến quận/huyện/thị xã và tỉnh/thành phố; giao cho Cục Đào tạo phối hợp Cục Tổ chức cán bộ, các cơ sở giáo dục xây dựng Danh mục địa bàn luân chuyển của từng khoa, trường báo cáo đề xuất Bộ phê duyệt, ban hành để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Để đảm bảo sự thống nhất với tiêu chuẩn kinh nghiệm thực tiễn trong bố trí cán bộ giáo viên các trường CAND, dự thảo Thông tư quy định thời gian luân chuyển tối thiểu 3 năm và không quá 02 lần luân chuyển (trừ trường hợp nhà giáo kết thúc luân chuyển trước thời hạn phải luân chuyển tiếp để đủ thời hạn theo quy định), hoàn thành luân chuyển trước khi đề nghị xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy bậc cao cấp và tương đương.

Thời gian luân chuyển được tính vào thời gian giảng dạy liên tục khi xét bổ nhiệm các chức danh, xét tặng danh hiệu và các chế độ khen thưởng khác đối với nhà giáo và được tính vào thời gian công tác thực tiễn tại Công an đơn vị, địa phương khi xem xét tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác để bố trí cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 11/2022/TT-BCA ngày 23/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an và bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an theo quy định.

Về thời gian tối thiểu của 01 lần luân chuyển, với nhà giáo luân chuyển là người tập sự, thời gian luân chuyển tối thiểu 01 năm. Thời gian luân chuyển không tính vào thời gian tập sự giảng dạy để bổ nhiệm chức danh giảng dạy.

Với nhà giáo luân chuyển là giáo viên, thời gian luân chuyển tối thiểu là 02 năm. Sau khi kết thúc luân chuyển, trong thời gian tối đa 03 năm, nhà giáo được đề nghị xét bổ nhiệm chức danh cao hơn được tính là đã đảm bảo điều kiện về thực tế đối với chức danh đang đảm nhiệm…Sau khi hoàn thành mỗi lần luân chuyển, trong thời hạn 3 năm (36 tháng) nhà giáo không bắt buộc thực hiện nhiệm vụ đi thực tế theo chức danh đảm nhiệm quy định tại Thông tư 44/2014/TT-BCA về công tác thực tế của các chức danh giảng dạy, huấn luyện trong các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp Công an nhân dân.

Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng.

Toàn văn dự thảo./.


Tác giả: Hoàng Phúc