A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

Mục đích của việc ban hành dự thảo là nhằm hoàn thiện các quy định phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an nhằm đảm bảo thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2023); Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung các năm 2019, 2023) và đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính.

Kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

Dự thảo Nghị định gồm 4 điều, cụ thể:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

- Điều 3. Ban hành kèm theo Nghị định các biểu mẫu thay thế các mẫu M01, M02 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2020/NĐ-CP, M03 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2020/NĐ-CP.

- Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Trong đó, đã nội dung của Nghị định gồm các vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7, Điều 9, khoản 1 Điều 11, Điều 15 Nghị định số 76/2020/NĐ-CP để phân cấp giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, trình báo mất giấy thông hành và thực hiện trình báo mất giấy thông hành trên môi trường điện tử, cụ thể:

- Phân cấp thẩm quyền giải quyết cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào, theo hướng: (i) Công an cấp xã cấp Giấy thông hành cho công dân có hộ khẩu thường trú đối với xã giáp biên giới; (ii) Công an cấp huyện cấp Giấy thông hành cho công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện giáp biên giới và (iii) Công an cấp tỉnh cấp Giấy thông hành cho công dân làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào và công dân có hộ khẩu thường trú tại các huyện, xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

- Phân cấp thủ tục trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại cấp tỉnh (mã thủ tục hành chính: 1.010049) về Công an cấp huyện và thủ tục trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại cấp huyện (mã thủ tục hành chính: 1.010054) về Công an cấp xã và bổ sung hình thức trình báo mất giấy thông hành trên môi trường điện tử.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Nghị định số 77/2020/NĐ-CP để bổ sung các cơ quan Đảng, Quốc hội được đề nghị cung cấp thông tin liên quan xuất nhập cảnh của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh để phục vụ công tác.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 và khoản 1 Điều 12 Nghị định số 77/2020/NĐ-CP để:

- Phân cấp giải quyết thủ tục xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh về Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện.

- Bổ sung hình thức thực hiện thủ tục xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam trên môi trường điện tử.

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Nghị định số 76/2020; các mẫu M01, M02 ban hành kèm theo Nghị định số 76/2020/NĐ-CP và M03 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2020/NĐ-CP để bỏ yêu cầu xác nhận của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn đối với các trường hợp:

- Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi đề nghị cấp giấy thông hành.

- Gửi đơn trình báo mất giấy thông hành qua đường bưu điện.

- Gửi đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin qua đường bưu điện.

Toàn văn Dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng.

Tham gia ý kiến tại đây./.


Tác giả: Hoàng Phúc