A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các ban, ngành, đoàn thể, và của địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Công an tỉnh định hướng công tác tuyên truyền như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; Thông tư số 124 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chí phân loại, đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các Hướng dẫn của Bộ Công an về “Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bối cảnh tình hình mới, trọng tâm là xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thành phần số 10 trong danh mục các Đề án thành phần triển khai Nghị quyết số 12 và Đề án số 06 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”.

 

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại khu dân cư

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lưu ý các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức, nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; ứng dụng, phát huy hiệu quả khoa học, kỹ thuật trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; tuyên truyền, vận động đông đảo Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phòng, chống bạo lực học đường, mua bán người; tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm ma túy; phòng, chống tệ nạn ma túy tại cộng đồng dân cư, địa bàn giáp ranh, khu vực biên giới; tuyên truyền công tác vận động Nhân dân tham gia thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các trường học trên địa bàn

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác dân vận của lực lượng CAND. Thông qua công tác phối hợp với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phát động. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2026, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, phong trào “CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; nắm tình hình ANTT, dư luận Nhân dân từ xa, từ sớm, chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền sớm giải quyết những vụ việc phát sinh, phức tạp về ANTT tại cơ sở. Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng CAND.

Đổi mới chất lượng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời phản ánh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; định hướng dư luận đối với những vấn đề “nóng” mà Nhân dân quan tâm; tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng thời lượng tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung của các tin, bài, phóng sự về tình hình ANTT, kinh tế - xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền cần bám sát theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT; bồi dưỡng nhận thức, nâng cao kỹ năng tham gia bảo vệ ANTT cho quần chúng nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng.


Tác giả: Hòa Bình
Tin liên quan