A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, ít nhất 80% cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới.

Đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; cán bộ các sở, ngành, các đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM; cán bộ Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. Cấp huyện là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện; trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện. Ở cấp xã, thôn bao gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban quản lý xây dựng NTM và Ban giám sát cộng đồng; cán bộ, công chức xã chuyên trách về xây dựng NTM; cán bộ Đảng, đoàn thể xã; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn; Thành viên Ban phát triển xây dưng NTM cấp thôn; cán bộ hợp tác xã; tổ trưởng các tổ hợp tác; chủ trang trại; nông dân tiêu biểu nòng cốt trên địa bàn xã; các đối tượng khác có liên quan.

Nội dung tập huấn tập trung vào 3 nhóm chủ yếu: Nhóm các nội dung cơ bản về xây dựng NTM với 6 chuyên đề; nhóm các nội dung trọng tâm trong xây dựng NTM với 9 chuyên đề và nhóm nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng NTM với 4 chuyên đề. Thời gian của mỗi khóa tập huấn không dưới 2 ngày, trong đó có ít nhất 1 buổi khảo sát thực tế hoặc thực hành.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tổng hợp, định hướng các chuyên đề phục vụ cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp phù hợp với đặc thù của địa phương. Chủ trì, hợp đồng với đơn vị tổ chức đào tạo để mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả; định hướng các nội dung, chủ đề tập huấn chương trình NTM cấp tỉnh, cấp huyện...


Tác giả: Văn Hưng