A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 16/6/1967, Bộ Công an ký Quyết định số 426/QÐ thành lập Phòng “Theo dõi Phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã”, trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an. Quyết định này là cơ sở pháp lý, là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách Xây dựng phong trào bảo vệ trị an (nay là lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc), có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an”, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Công an xã, nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng địa bàn vững mạnh về an ninh, trật tự (ANTT). Sau 40 năm hoạt động, ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 916/2007/QĐ-BCA(X11) xác định ngày 16/6 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ kính yêu: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, “ Nhân dân là nền tảng, sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự”, 55 năm qua, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an tỉnh Kon Tum nói riêng đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, không ngừng vươn lên, lớn mạnh về mọi mặt; xây dựng củng cố và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” góp phần cùng toàn lực lượng Công an Kon Tum bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức các hoạt động tặng quà, thiện nguyện xã hội

Trong những năm qua, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Kon Tum đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng, giữ vững và củng cố “thế trận lòng dân”, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong đó, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”... Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả “thế trận lòng dân” góp phần xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.… Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” đã gắn kết đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT. Tích cực nắm bắt, kịp thời phản ánh dư luận trong quần chúng nhân dân, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Tiếp tục xây dựng các mô hình theo hướng tự phòng, tự quản tại cơ sở

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn, thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp cần làm tốt một số việc sau đây:

1. Phát huy hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum ban hành các chỉ thị, kế hoạch nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 44-KL/TW gắn với việc đánh giá kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW thời gian qua; tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời khắc phục những sơ hở, yếu kém, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Tổ chức bổ sung, kiện toàn về tổ chức và cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và đề ra các biện pháp phù hợp với tình hình mới; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn.

3. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các tầng lớp nhân dân, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở…

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung thực hiện các văn bản liên ngành đã ký kết về công tác đảm bảo ANTT. Mỗi cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, chỉ đạo, tổ chức các mô hình bảo vệ ANTT phù hợp để tạo điều kiện cho mọi thành viên đều được tham gia. Các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở từng đơn vị, địa phương để tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực và sự lan toàn trong đời sống Nhân dân.

5. Duy trì, phát huy trách nhiệm, vai trò của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp. Rà soát, củng cố, kiện toàn, xây dựng ban hành quy chế làm việc, Tổ giúp việc; hằng năm có chương trình, kế hoạch công tác, định kỳ tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực trạng, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để có kế hoạch duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là địa bàn phong trào trọng yếu.

6. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cần chăm lo, tạo điều kiện xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng kiện toàn lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác cho lực lượng Công an xã, lực lượng bán chuyên trách nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; có chính sách thỏa đáng đối với những người bị thương, hy sinh, thiệt hại về tài sản khi tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

7. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhất là các địa bàn trọng điếm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới. Mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trước hết phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và yêu cầu của đời sống nhân dân; hoạt động của phong trào phải được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua và kế hoạch, chương trình công tác, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

 

 


Tác giả: Quang Thắng
Tin liên quan