A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thời gian qua, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Nhiều lễ hội văn hóa, nghề truyền thống, phong tục tốt đẹp, tiến bộ được khôi phục, giữ gìn và phát huy; nhiều hủ tục, phong tục không còn phù hợp từng bước được xóa bỏ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hủ tục, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số không còn phù hợp, cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín dị đoan, giết mổ nhiều gia súc, gia cầm để phục vụ đám tang, lễ hội gây lãng phí, tốn kém…

Để xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 18/3/2022, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU, về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy Kon Tum, trong đó yêu cầu các Phòng, Công an các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với việc xóa bỏ hủ tục, phong tục không còn phù hợp.

Ba là, tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế số 07-QC/TU, ngày 28-02-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phối hợp thực hiện công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, gắn với triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bốn là, tuyên truyền, vận động Nhân dân từng bước xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, hướng dẫn Nhân dân xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Năm là, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp bám sát, nắm chắc tình hình cơ sở (thôn, làng, hộ gia đình) để xây dựng kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng địa bàn, dân tộc, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các phòng, Công an các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh giao Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch./.

Miền Đỗ

 


Tin liên quan