A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2017/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành nội dung trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Kon Tum và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được và để phong trào thi đua tiếp tục đạt kết quả toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ngày 28/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2017/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, phấn đấu toàn tỉnh có từ 50% trở lên số thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn thôn nông thôn mới; có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu toàn tỉnh có từ 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; mỗi năm các xã đạt thêm từ 1-2 tiêu chí trở lên theo bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; Phấn đấu toàn tỉnh có 04 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn phấn đấu tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Các sở, ban ngành được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới.

Về tiến độ thực hiện kế hoạch: UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/7/2022.

Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hoàn thành trong tháng 7/2022.

Căn cứ tình hình thực tiễn, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hằng năm tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua lồng ghép với kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, địa phương và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025 theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 

 


Tác giả: Giang Thanh (tổng hợp)
Tin liên quan