A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/BDVTUBCSĐUBND ngày 29/3/2022 về công tác dân vận

UBND tỉnh có Công văn số 1459/UBND-NC về triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/BDVTUBCSĐUBND ngày 29/3/2022 về công tác dân vận.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng về công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận; về trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác dân vận để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện, đặc biệt là việc thực hiện công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có đạo.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với công tác dân tộc, tôn giáo; với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan đơn vị; bám địa bàn, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện có hiệu quả các quy định về dân chủ cơ sở; công tác tiếp dân; đối thoại với nhân dân. Kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân và xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quyền lợi hợp pháp của người dân; không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo, bức xúc trở thành các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành điểm nóng gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và các cá nhân có liên quan trong việc không kịp thời tổ chức đối thoại với công dân, giải quyết các vấn đề liên quan đến kiến nghị của dân, nhất là việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác dân vận(2); theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW(4) và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thật sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân” để góp phần thực hiện tốt công tác dân vận. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông (Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh) duy trì, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề các tin, bài viết tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp về thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt về tuyên truyền các mô hình dân vận khéo, cách làm hay trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và ổn định xã hội…

Khánh Vi

 


Tin liên quan