A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Truyền thông Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.

Từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Kon Tum đã xác định rõ truyền thông là một giải pháp quan trọng, vừa song hành vừa đi trước để chỉ đạo, hướng dẫn và phản ánh thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng Chương trình.  

Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; các chương trình chuyên đề nhằm cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó, tập trung thông tin về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi ngành hàng; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo; việc phát triển nông nghiệp bền vững gắn với sự thay đổi tích cực của các vùng quê, đời sống nhân dân cũng như công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống,…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào tiêu chí nông thôn mới các cấp tổ chức xây dựng kế hoạch truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoặc lồng ghép vào kế hoạch truyền thông của đơn vị mình để triển khai thực hiện theo phạm vi quản lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và các ngành chức năng ở địa phương tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các Chương trình; tùy vào tình hình thực tiễn, đặc điểm địa lý, sinh thái, nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn mà linh hoạt lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp; đồng thời thông tin tuyên truyền phải cô đọng, đơn giản, dễ hiểu, có mục tiêu rõ ràng và cụ thể để thực hiện “Tuyên truyền Nhân dân”./.


Tác giả: Văn Hưng
Tin liên quan