A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số lưu ý khi thực hiện Quy định số 489-QĐ/TU, ngày 29-6-2022 của Tỉnh ủy Kon Tum quy định về quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh

Nhằm thực hiện hiệu quả, chất lượng và tạo sự thống nhất trong việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo Quy định số 489-QĐ/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy Kon Tum, cấp ủy các cấp cần lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

1. Về trách nhiệm quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng

- Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy mà trực tiếp là thường trực cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó, đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chính; đồng thời chủ trì các hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

- Ban tuyên giáo cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo về tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ trì một số hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo ủy quyền của thường trực cấp ủy.

- Tùy vào nội dung nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thường trực cấp ủy giao cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch (hoặc thể loại văn bản phù hợp khác) để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

2. Về việc xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

- Kế hoạch quán triệt, triển khai nghị quyết chỉ thị của Đảng phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức, thành phần, báo cáo viên; yêu cầu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xác định nhiệm vụ tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan. Đối với từng nghị quyết, chỉ thị, phải xác định rõ hình thức quán triệt hay là phổ biến (cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở không xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng . Đồng thời, căn cứ kế hoạch của cấp tỉnh để ban hành công văn triệu tập hội nghị ở cấp mình).

- Đối với nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng do Trung ương (Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng) ban hành:

+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai đến cơ sở. Văn phòng Tỉnh ủy thừa lệnh triệu tập thành phần dự hội nghị do Trung ương hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

+ Thường trực cấp ủy cấp huyện, cấp ủy (chi bộ) cơ sở thông báo cho thành phần ở địa phương, đơn vị mình dự hội nghị do Trung ương hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; triệu tập các thành phần dự hội nghị do cấp mình tổ chức.

- Đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc quán triệt, triển khai đến cơ sở; tùy điều kiện cụ thể tham mưu (hoặc chủ trì) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai ở cấp tỉnh. Cấp ủy cấp huyện, cấp ủy (chi bộ) cơ sở thông báo cho thành phần ở địa phương, đơn vị mình dự hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy (hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) tổ chức; triệu tập các thành phần dự hội nghị do cấp mình tổ chức.

- Đối với nghị quyết, chỉ thị và văn bản do cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở ban hành thì thường trực cấp ủy cấp huyện và cấp ủy cơ sở chỉ đạo quán triệt, triển khai.

- Ban Tuyên giáo cấp ủy là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc cung cấp tài liệu và hướng dẫn quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng .

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng

- Chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là văn bản của cấp ủy các cấp nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chương trình, kế hoạch thực hiện phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện đối với từng nội dung; về công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết (đối với nghị quyết của cấp trên: Xây dựng Chương trình thực hiện. Đối với chỉ thị, kết luận của cấp trên: Xây dựng kế hoạch thực hiện. Tùy nội dung cụ thể có thể ban hành thể loại văn bản khác nhau như Đề án, Công văn…)

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng phải do một đồng chí trong thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản của cấp ủy. Chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng phải được cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy thảo luận, quyết định theo thẩm quyền.

- Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy chỉ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên trực tiếp và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình.

4. Về theo dõi, đánh giá công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng

- Văn phòng cấp ủy có trách nhiệm xác nhận cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị quán triệt theo công văn triệu tập. Ban tuyên giáo cấp tỉnh và huyện, thường trực cấp ủy cơ sở có trách nhiệm theo dõi, giúp cấp ủy đánh giá công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở cấp mình; tham mưu lấy ý kiến kết hợp với điểm danh tại các hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

- Trước khi tổ chức hội nghị 01 ngày, các đơn vị có thành phần dự hội nghị báo danh sách về văn phòng cấp ủy hoặc ban tuyên giáo cấp ủy (nếu thường trực cấp ủy ủy quyền) để tổng hợp, báo cáo thường trực cấp ủy.

- Sau 07 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc đợt quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng (tính từ sau ngày hoàn thành ở cấp cơ sở, được ghi trong kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện báo cáo kết quả tổ chức quán triệt, triển khai ở địa phương, đơn vị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Hồ sơ quản lý các hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng bao gồm: Văn bản chỉ đạo (kế hoạch, công văn triệu tập, phân công báo cáo viên); phiếu tổng hợp số lượng cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị; báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo quán triệt, triển khai của ban tuyên giáo cấp ủy. Cấp nào tổ chức hội nghị thì ban tuyên giáo cấp đó quản lý hồ sơ.

 

 


Tác giả: Đặng Thân