A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Công văn số 2384-CV/BTGTU, ngày 25-4-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị gửi tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở nội dung các chỉ thị, kế hoạch sau:

Ảnh minh họa

- Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”;

- Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”;

 - Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 25-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25-3-2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

- Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 15-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí””.

Đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của các chỉ thị và các kế hoạch của Tỉnh ủy bằng các hình thức phù hợp đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

 


Tác giả: Thanh Tâm
Tin liên quan