A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thể lệ, Bộ câu hỏi và Đề cương Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ những nội dung của Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành để thực hiện thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân” đã ban ban hành Thể lệ cuộc thi trong Công an tỉnh.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Cán bộ, chiến sĩ công tác tại các phòng, Công an các huyện, thành phố.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.

2. Nội dung thi

Trả lời câu hỏi về các nội dung liên quan đến Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Hình thức dự thi

- Cá nhân.

- Tập thể (không quá 05 thành viên).

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không photocopy. 

4. Quy mô tổ chức Cuộc thi

Vòng sơ khảo: Cuộc thi được tổ chức tại Công an tỉnh từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024.

II. QUY ĐỊNH VỀ CÂU HỎI , ĐÁP ÁN, PHIẾU CHẤM ĐIỂM

1. Câu hỏi và Đề cương Cuộc thi

Theo Bộ câu hỏi và Đề cương do Ban Tổ chức Cuộc thi Bộ Công an ban hành.

2. Phiếu chấm điểm và thang điểm

Ban Tổ chức Cuộc thi Công an tỉnh quyết định việc xây dựng đáp án, phiếu chấm điểm, thang điểm cho từng câu hỏi phục vụ việc chấm thi của Ban Giám khảo tại Công an tỉnh.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

- Người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi; đảm bảo đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. 

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như truyền bá tư tưởng sai lệch về triển khai thi hành Luật Căn cước; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

- Trường hợp cá nhân hoặc tập thể vi phạm các quy định nêu trên sẽ bị hủy bài dự thi hoặc hủy giải thưởng.

2. Yêu cầu về hình thức

- Thí sinh dự thi độc lập (cá nhân) hoặc theo nhóm (tối đa không quá 05 người); ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt trên giấy A4; hình thức viết (đánh máy, viết tay); đánh số trang theo thứ tự. Bài dự thi đóng thành quyển, bìa cứng, trang bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; chức vụ; cấp bậc hàm; đơn vị công tác. Nếu là bài dự thi tập thể, đề nghị ghi đầy đủ thông tin nhóm tác giả, đơn vị công tác.

- Bài dự thi trình bày rõ ràng, sạch đẹp, có tư liệu, hình ảnh minh họa, phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung, đầu tư công phu; có bố cục chặt chẽ, bám sát chủ đề; các thông tin trích dẫn bảo đảm tính chính xác và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Mỗi bài dự thi có độ dài tối thiểu 20 trang A4. 

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi; cá nhân đã thực hiện bài dự thi độc lập thì không tham gia vào bài dự thi tập thể.

4. Lưu giữ và sử dụng bài dự thi

- Phòng Tham mưu Công an tỉnh lưu giữ các bài dự thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi Công an tỉnh chọn 03 bài thi xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để tham gia cuộc thi ở Bộ Công an (vòng chung khảo). Bài dự thi đạt giải được giới thiệu trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian tổ chức

- Cuộc thi được tổ chức tại Công an tỉnh từ tháng 4/2024 đến ngày 15/7/2024.

- Xây dựng đáp án và các tài liệu phục vụ việc chấm thi; thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo Cuộc thi ở Công an tỉnh (hoàn thành trước ngày 01/5/2024).

- Ban Giám khảo Cuộc thi Công an tỉnh tổ chức chấm thi từ ngày 01/8/2024 đến ngày 15/8/2024.

- Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi từ ngày 20/8/2024 đến ngày 31/8/2024.

2. Thời gian, địa chỉ gửi bài, nhận bài dự thi

Bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của Công an tỉnh trước 16 giờ 00’ ngày 15/7/2024.

V. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

- Ban Tổ chức Cuộc thi ở Công an tỉnh do Giám đốc Công an tỉnh thành lập và quyết định thành phần.

- Ban Tổ chức Cuộc thi có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

VI. BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI

- Ban Giám khảo Cuộc thi do Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi vòng sơ khảo.

- Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả cuộc thi cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Ban Giám khảo Cuộc thi có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.  

VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải thưởng

Căn cứ Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở Ban Tổ chức Cuộc thi Công an tỉnh quyết định cơ cấu giải thưởng như sau:

a. Giải cá nhân

- Một giải nhất: 4.000.000 đồng.

- Ba giải nhì, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

- Năm giải ba, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải. 

b. Giải tập thể

Ban Tổ chức Cuộc thi tặng giải phong trào cho tập thể các đơn vị có thành tích tổ chức, tham gia hưởng ứng cuộc thi dựa trên các tiêu chí: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành, về Cuộc thi và tổ chức Cuộc thi; có tỷ lệ người dự thi cao nhất, tỷ lệ bài đạt giải nhiều nhất so với tổng số bài dự thi, với cơ cấu giải thưởng cụ thể:

- Một giải nhất: 6.000.000 đồng.

- Ba giải nhì, mỗi giải: 3.500.000 đồng.

- Năm giải ba, mỗi giải: 1.500.000 đồng.

Tổng số tiền giải thưởng là: 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng).

2. Hình thức khen thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi đề xuất việc tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể đạt giải và một số tập thể, cá nhân khác có thành tích trong việc tổ chức thành công Cuộc thi./.

File đính kèm (gồm Bộ câu hỏiĐề cương Cuộc thi viết)


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan