A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích cực tham gia Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Đảng ủy Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 93-KH/ĐUCA, ngày 25-8-2022 về triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 trong Công an nhân dân.

Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” được tổ chức đến tháng 10/2022

Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ biết và hưởng ứng tham gia Cuộc thi; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt.

Cuộc thi nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền về biển, đảo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập trong Nhân dân; cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác nghiên cứu về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo; đồng thời, góp phần đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức thông tin, tuyên truyền về biển, đảo; ứng dụng công nghệ số, phương thức truyền thông hiện đại để tăng cường tính lan tỏa, hướng đến các đối tượng khác nhau.

Nội dung, thể lệ cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ https://toquocbenbosong.vn 


Tác giả: Thanh Tâm
Tin liên quan