A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kết quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kết quả, chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Đảng ủy gửi tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở các tài liệu, cụ thể sau:

– Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05-5-2022 của Bộ Chính trị về “danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

– Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

– Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05-01-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

– Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

– Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 09-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05-01-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

– Chương trình số 32-Ctr/TU, ngày 12-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đề nghị các chi bộ, đảng bộ khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện.

Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh


Tin liên quan