Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum