Bế mạc giao lưu thể thao giữa Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 6