Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra khóa 1 - năm 2022