Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại huyện Đắk Hà