Tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác điều tra và tập huấn một số nội dung liên quan đến công tác điều tra