[PS] Hiệu quả bước đầu từ "tổ công tác" tăng cường cơ sở