[PS] Rượu vào họa ra - An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 10/2023