Cảnh sát Việt Nam - Mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ