A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trong Công an tỉnh năm 2024

Ngày 01/4/2024, Công an tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch số 1145/KH-CAT về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu chung của Kế hoạch số 1145 là nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các phòng, Công an huyện, thành phố; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Công an nhân dân.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Về yêu cầu, Kế hoạch đặt ra yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời đầy đủ, thường xuyên, đa chiều phù hợp với tính chất và nhiệm vụ của từng đối tượng gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 trong Công an tỉnh. Đặc biệt cần gắn với triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công của Bộ Công an năm 2024.

Đồng thời, lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì nhân dân. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Năm 2024, công tác thông tin, tuyên truyền của Công an tỉnh tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các nội dung triển khai, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trưởng các phòng, Công an huyện, thành phố, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính chính trong Công an nhân dân nói riêng…

- Công tác tham gia thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tội Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Kiểm tra, rà soát việc ban hành các thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công an.

- Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công của Bộ Công năm 2024. Tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Tình hình triển khai, thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an; sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Công an huyện, thành phố, từng cấp Công an; kết hợp điều chỉnh biên chế, tăng cường cho cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu; xây dựng lực lượng Công an xã chính quy...

- Tình hình, kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi công vụ, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh.

- Tình hình triển khai nội dung hiện đại hóa hành chính trong Công an tỉnh, trọng tâm là thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai dịch vụ công trực tuyến; tình hình thực hiện các đề án, dự án như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp, quản lý Căn cước công dân…

- Những kết quả cải cách hành chính đã đạt được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

- Các mô hình đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính tại các đơn vị…

Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng như: Thông qua Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và Chuyên mục An ninh Kon Tum” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; qua hình thức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, hội nghị quán triệt; cấp phát tờ rơi, pano, áp phích tuyên truyền; tổ chức các cuộc thi, hội thi tuyên truyền có lồng ghép nội dung cải cách hành chính.

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Giám đốc yêu cầu các phòng, Công an huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc trong đơn vị mình; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.


Tác giả: Hoàng Phúc