A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06-01-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 23-02-2023 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong năm 2023 và các năm tiếp theo”, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và đạt một số kết quả tích cực. Đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực thông tin công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, cấp Căn cước công dân gắn chíp và tài khoản Định danh điện tử (VNelD) cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ; nguồn nhân lực phục vụ Đề án 06 còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm... Để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Đề án 06 và chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 18/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU “về tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng, dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ xác định tại Đề án 06, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi sổ tinh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò và chịu trách nhiệm đối với tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện Đề án 06 trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06 và lợi ích, hiệu quả của tài khoản định danh điện tử đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vận động, hướng dẫn bằng hình thức phù hợp để Nhân dân trên địa bàn tỉnh từng bước chuyển sang sử dụng hồ sơ điện tử, tạo tiền đề để hình thành công dân số, xã hội số. Đẩy mạnh thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh (trước mắt, triển khai cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hoàn thành trong quý III-2023). Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân chậm trễ, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được xác định tại Đề án 06 theo đúng lộ trình quy định, trong đó: Khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06. Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận và hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, nhà ở để xác thực, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức triển khai giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo quy định. Tăng cường việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước; thanh toán viện phí, chi phí khám, chữa bệnh và thu học phí, thực hiện các khoản thu - chi khác không dùng tiền mặt theo mục tiêu, lộ trình quy định, gắn với thực hiện nghiêm việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp tích hợp thông tin Bảo hiểm y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Trước mắt, ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hạ tầng phục vụ triển khai Đề án 06, nhất là thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, số hóa và tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, kịp thời khắc phục sự cố an toàn thông tin đối với Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh; các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương. Triển khai xác thực chữ ký số và tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phát huy vai trò của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, Tổ Công nghệ số cộng đồng tại cơ sở, đảm bảo thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án 06. Trong đó, phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực tham gia hướng dẫn cộng đồng thực hiện Đề án 06.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh hướng dẫn việc tuyên truyền Đề án 06 và Chỉ thị 17-CT/TU ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh thường xuyên thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh (cơ quan thường trực trong việc tham mưu, tổ chức triển khai Đề án 06) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

 

 


Tác giả: Xuân Hoàng
Tin liên quan