A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân năm 2022

Bộ Công an ban hành Quyết định số 834/QĐ-BCA ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2022 trong Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bố, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh.

Chương trình THTK, CLP năm 2022 trong CAND yêu cầu THTK, CLP phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chi tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ và của Bộ Công an. THTK, CLP phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, của Công an các đơn vị, địa phương gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, gắn kết giữa các lĩnh vực, nhiệm vụ với sự tham gia của toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ứng dụng công nghệ thông tin, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Chỉ thị số 15/CT-BCA ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong CAND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý tài chính, tài sản công trong CAND.

Nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý (chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức) và cơ chế quản lý tài chính công đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với mô hình tổ chức và đặc thù của lực lượng CAND làm cơ sở cho THTK, CLP.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước (kể cả đầu tư và chi tiêu thường xuyên). Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai. dân chủ và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát, sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên được thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi dự toán được giao…

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó tiếp tục bố trí, sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo 4 cấp Công an bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế trong CAND theo Kế hoạch số 372/KH-BCA-X01 ngày 31/10/2019 của Bộ Công an. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, năng lực tự chi, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường quản lý vốn đầu tư công; quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kể hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm, hiệu quả.

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công.

Tích cực hiện chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực quản lý, gắn với các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia với các mục tiêu THTK, CLP năm 2022.

Nâng cao nhận thức của Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện tại Công an các đơn vị, địa phương.

Xem cụ thể Chương trình tại đây.

Khánh Vi


Nguồn:congankontum.gov.vn Copy link