A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023

Ngày 30/6/2023, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh, đẩy mạnh công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, áp dụng và thi hành pháp luật.

Công tác triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Kon Tum trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tập trung phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành năm 2022 và 2023 liên quan trực tiếp đến công tác Công an; tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an mà dư luận xã hội đang quan tâm; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho Nhân dân và các đối tượng đặc thù, nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ…

Ảnh minh họa

Các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật như: Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng pa-nô, áp phích, băng rôn, biểu ngữ, trình chiếu bảng điện tử ở trụ sở làm việc của đơn vị; tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với thực hiện các cuộc vận động, phong trào, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; thông qua hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đàm; lồng ghép trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong các buổi giao ban, cuộc họp của đơn vị, đoàn thể; qua hoạt động thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội...

Các khẩu hiệu của Ngày Pháp luật năm 2023 là: “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”; “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ và thực thi pháp luật”; “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”; “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”; “Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật”. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các chủ đề, khẩu hiệu tuyên truyền khác theo Công văn số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp hoặc chủ động đưa ra các chủ đề, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác, chiến đấu của các đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung trong 02 tháng là tháng 10, 11/2023, cao điểm từ ngày 01/11/2023 đến ngày 09/11/2023.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan