A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh: Chấn chỉnh công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thiệt hại trong mùa mưa lũ thời gian tới, vừa qua, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh-Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, địa phương về chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Giao Phòng Tham mưu tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh rà soát, bổ sung, kiện toàn thành phần Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của Công an tỉnh, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên theo mô hình tổ chức mới của Bộ.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trong Công an tỉnh năm 2021, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ trong toàn lực lượng Công an tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt, thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác phòng, chống thiên tai, nhất là lực lượng Công an cơ sở.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hiợp với Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt công tác hưởng ứng, tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai hằng năm. Trên cơ sở Đề cương tuyên truyền và các mẫu áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chủ động đề xuất tổ chức in ấn, hướng dẫn tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tranh thủ hỗ trợ về kinh phí của UBND và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp để thực hiện; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai của lực lượng Công an các cấp.

Các đơn vị: Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Hậu Cần phối hợp với Công an các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai, lấn chiếm lòng sông, bãi sông; rà soát, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông khi xảy ra bão mạnh, lũ lớn; bố trí, huy động lực lượng Công an cấp xã tham gia vào lực lượng xung kích tại cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an các cấp, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá hiệu quả, chất lượng sử dụng các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai được trang bị cho các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an cơ sở tại địa bàn xã, thị trấn và các đơn vị, lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chuyên trách; thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện công tác phòng, chống thiên tai cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh rà soát các điều kiện làm việc, cơ sở vật chất của lực lượng Công an các cấp; kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ hỗ trợ các đơn vị, địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai khắc phục hậu quả, sửa chữa trụ sở làm việc.

Khánh Vi