A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030

Ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND và Quyết định số 461/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh và Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum. Tại các Quyết định này, Công an tỉnh tham gia với tư cách thành viên. 

Theo đó, tại Quyết định số 460/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối Văn hóa – Xã hội.  Các Phó Trưởng ban gồm Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phụ trách lĩnh vực Trẻ em – Bình đẳng giới – Phòng chống tệ nạn xã hội, Phó Trưởng ban.

Các Thành viên gồm đại diện lãnh đạo Sở, ngành, đơn vị : Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Tư pháp; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc tỉnh; Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo với tư cách là thành viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Cục Thống kê tỉnh.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, điều hòa việc giải quyết các vấn đề trẻ em, thực hiện quyền của trẻ em ở địa phương. Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh hàng năm. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình của các đơn vị, địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Trưởng ban ký và sử dụng con dấu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khi các Phó Trưởng ban ký để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu Trưởng ban ban hành Quy chế làm việc và Chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo; cử bộ phận giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng ngày, tại Quyết định số 461/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum gồm Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực tư pháp; Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Tư pháp. Các Ủy viên đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ và đại diện các Ban, ngành, đơn vị liên quan: Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sau tham gia Hội đồng với tư cách là Ủy viên: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

Nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật là tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên địa bàn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật tại địa phương; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương; hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại địa phương; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp giao.

Khánh Vi