A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2023

Nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật về an ninh, trật tự của người dân và trách nhiệm của các đơn vị trong Công an tỉnh trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2023.

Công tác triển khai thực hiện Đề án năm 2023 tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông về nội dung, ý nghĩa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật về an ninh, trật tự của người dân và trách nhiệm của các đơn vị trong Công an tỉnh trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật.

Trong năm 2023, tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tại các điểm 1,2,3 mục II Kế hoạch số 3684/KH-CAT ngày 28/11/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; đồng thời nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động cung cấp thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân.

- Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền tại các đơn vị; trong đó, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về tâm lý, đặc biệt là tâm lý tội phạm để đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao tinh thần, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ bản thân.

Ảnh minh họa

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nhất là trong việc rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật; đề xuất giải pháp, biện pháp tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin pháp luật được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ, chính xác.

- Kịp thời nhân rộng cách làm hay, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, đề cao việc đổi mới sáng tạo về nội dung và phương thức thực hiện, ngôn ngữ truyền tải, khuyến khích tuyên truyền, phổ biến bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Lào, Campuchia…), tiếng dân tộc để các hoạt động này thực chất, có chiều sâu, có tầm ảnh hưởng, lan tỏa, thu hút sự quan tâm, ghi nhận và hưởng ứng của Nhân dân và các đối tượng có liên quan, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, chiến đấu của các đơn vị. Bên cạnh đó, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, tránh những cách làm không thiết thực, mang tính hình thức… trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm, đề xuất thi đua, khen thưởng trong việc thi hành pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của các đơn vị trong các hoạt động liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân.

- Chú trọng lồng ghép, kết hợp thực hiện Đề án với các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động khác có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan