A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, bịa đặt ảnh hưởng đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 826/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, vừa qua, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc một số nội dung trọng tâm. 

Theo đó, đề nghị các đơn vị triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thông tin xấu, độc. Tổ chức đăng tải thông tin chính thống để đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật, các yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, tích cực liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thông tin có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan điểm, lối sống của tầng lớp nhân dân và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; các thông tin có mục đích, định hướng tốt, tính phản biện và tinh thần xây dựng cao.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giám sát, ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các ấn phẩm văn hóa, các trò chơi trực tuyến có yếu tố bạo lực, trái với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong, mỹ tục của dân tộc trên không gian mạng; phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các nhà sản xuất, các doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến, ấn phẩm sách, báo, video trực tuyến có yếu tố bạo lực, khiêu dâm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Nắm tình hình các hội nhóm trên không gian mạng; rà soát, phối hợp gỡ bỏ các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác động xấu đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng. Phối hợp phát hiện, xử lý hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi xâm hại thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả…

Khánh Vi


Tin liên quan