A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2024

Vừa qua, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2024. 

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vai trò, tầm quan trọng và tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền thành tựu nhân quyền, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới. Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị liên quan các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, lợi dụng thông tin đối ngoại chống phá Việt Nam. 

Công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện thường xuyên, đồng bộ; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước quy định về quản lý thông tin đối ngoại và các quy định khác liên quan; các định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: 

Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành công tác thông tin đối ngoại: Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác thông tin đối ngoại trên lĩnh vực an ninh, trật tự bám sát văn bản chỉ đạo của tỉnh và Bộ Công an. Xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 07-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Thông qua hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh với các tỉnh thuộc Lào, Campuchia để trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự của mỗi tỉnh, mỗi nước và khu vực biên giới; thông báo kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự giữa các tỉnh và phương hướng thời gian tới; triển khai hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dịp Lễ, Tết; hỗ trợ kinh phí giúp đỡ các tỉnh Bạn xây dựng, trang bị cơ sở vật chất làm việc, triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự… Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; nắm tình hình hoạt động báo chí, mạng xã hội đưa tin về tình hình của tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm phóng viên, cộng tác viên báo chí tác nghiệp không đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin không đúng sự thật về tỉnh; các trường hợp đăng phát, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật về tình hình của đất nước, của tỉnh trên Internet, mạng xã hội.

Truyền thông bảo vệ quyền con người: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và định hướng tuyên truyền hằng tháng theo hướng dẫn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ. Thực hiện các sản phẩm báo chí tuyên truyền về quyền con người trên địa bàn tỉnh theo đặt hàng.

Tuyên truyền thông tin đối ngoại khu vực biên giới: Thông qua Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, Internet, mạng xã hội, tổ chức tuyên truyền các nội dung về tuyến biên giới trên đất liền, tuyên truyền biển, đảo theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 3089/BTTTT-TTĐN, ngày 31-7-2023 hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2024. Phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện hiệu quả  Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới, qua đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật biên giới để người dân nắm vững, chấp hành nghiêm túc, đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm quy chế biên giới, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới, nhất là tội phạm ma túy, pháo nổ, vận chuyển lâm/khoáng sản trái phép, xuất nhập cảnh trái phép… 

Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025: Phối hợp tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh: Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Kon Tum trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, Internet, mạng xã hội; rà soát, tăng cường cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định. Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, phóng viên thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá, tôn vinh hình ảnh lực lượng Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Internet. 

Dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt trên môi trường mạng về tình hình tỉnh: Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt dư luận xã hội về những vấn đề thời sự, nhạy cảm; dự báo, theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí; xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để giải thích, làm rõ, đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín, hình ảnh đất nước và tỉnh. Triển khai hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong Công an nhân dân.


Tác giả: Khánh Vi