A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Sáng ngày 10/5/2023, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Kon Tum phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo viên Trung ương trình bày 03 chuyên đề liên quan vấn đề quyền con người gồm: (1) Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025: Thành tựu khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; (2) Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và bảo đảm, thúc đẩy quyền của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam; (3) Thành tựu và một số thách thức trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam ở hiện nay; đồng chí Y Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt nội dung tập huấn đã tiếp thu tại Hội nghị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ tại đơn vị mình để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng thực hiện có hiệu quả công tác nhân quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp thực tiễn công tác; kịp thời nhận diện, chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ xa, từ sớm âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh trong các năm tới tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác nhân quyền tại địa phương, nhất là tại địa bàn các huyện, thành phố với thời lượng phù hợp để cùng trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác nhân quyền từng đơn vị, nhất là giải quyết vấn đề liên quan yếu tố dân tộc, tôn giáo…

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nhân quyền và đấu tranh, bảo vệ quyền con người theo chức năng, nhiệm vụ  được giao, bám sát tình hình, điều kiện thực tiễn. Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, thống nhất giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt, loại bỏ quan điểm “công tác nhân quyền là trách nhiệm của riêng lực lượng Công an”, dẫn đến tâm lý thờ ơ, ỷ lại.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội tại địa phương nhất là các chính sách về lao động, việc làm, chính sách với phụ nữ, trẻ em, người có công, người khuyết tật; các chính sách bảo trợ về xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; các chương trình, kế hoạch bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số tại địa phương…

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân quyền. Tập trung làm tốt công tác xử lý truyền thông, định hướng dư luận bằng thông tin chính thống, có uy tín, ảnh hưởng và tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong cộng đồng đối với những vụ việc nhạy cảm, phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra bị lợi dụng xuyên tạc về nhân quyền.

          Đây là lần đầu tiên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác nhân quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề quyền con người xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định chính trị xã hội tại địa phương.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan