A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiều nhiệm vụ quan trọng giao Bộ Công an chủ trì thực hiện tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/03/2022 của Chính phủ

Để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị, ngày 11/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bên cạnh các nội dung chỉ đạo chung, Nghị quyết số 30/NQ-CP còn giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho Bộ Công an chủ trì thực hiện như:

1. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị.

Ngoài ra, tại Phụ lục các chương trình, đề án ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP, Bộ Công an cũng được giao các chương trình, đề án:

– Nghiên cứu, rà soát Luật An ninh quốc gia;

– Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

– Đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các chương trình, đề án trên đều yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền trong năm 2022.

Đây đều là những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đòi hỏi phải được tiến hành quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ bảo đảm thực chất, hiệu quả; đồng thời phải có sự chỉ đạo tập trung, thông suốt và quyết tâm cao của toàn thể Bộ Công an để có thể kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng thời gian quy định. Qua đó, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 30/NQ-CP theo đúng mục đích, yêu cầu đã đặt ra.

Hoàng Phúc